Bibelen Guds Ord

Malaki

Kapittel 1

1 Byrden, Herrens ord til Israel ved Malaki.

2 «Jeg har elsket dere,» sier Herren. Likevel sier dere: «Hvordan har Du elsket oss?» «Er ikke Esau Jakobs bror?» sier Herren. «Likevel elsket Jeg Jakob,

3 men Esau hatet Jeg, og Jeg la hans fjell øde og hans arveland overlot Jeg til sjakalene i ødemarken.»

4 Selv om Edom sier: «Vi ble slått ned, men vi vil vende tilbake og bygge opp igjen de øde stedene», så sier hærskarenes Herre: «De må bare bygge, men Jeg skal rive det ned igjen. De skal kalles ugudelighetens land, og det folket Herren er vred på til evig tid.»

5 Deres øyne skal se det, og dere skal si: «Herren er stor, ut over Israels grense.»

6 En sønn ærer sin far, og en tjener ærer sin herre. Hvis Jeg er Faderen, hvor er Min ære? Hvis Jeg er Herren, hvor er da frykten for Meg? sier hærskarenes Herre til dere prester som forakter Mitt navn. Likevel sier dere: «Hvordan har vi foraktet Ditt navn?»

7 Dere kommer fram med uren mat på Mitt alter og sier: «Hvordan har vi gjort Deg uren?» Ved å si: «Herrens bord er bare å forakte.»

8 Når dere kommer fram med et blindt dyr som offer, er ikke det ondt? Når dere kommer fram med det halte og syke, er ikke det ondt? Kom fram med slike gaver til deres stattholder! Vil han da ha behag i deg? Vil han da ta imot deg med velvilje? sier hærskarenes Herre.

9 Men kom nå med inderlig bønn for Guds ansikt om at Han må være oss nådig. Når dere har gjort dette med deres hender, vil Han da ta imot dere med velvilje? sier hær-ska-renes Herre.

10 Om det bare var noen iblant dere som ville stenge dørene, så dere ikke skal tenne ild på Mitt alter forgjeves! Jeg har ikke velbehag i dere, sier hærskarenes Herre, og Jeg vil ikke ta imot offergaven fra deres hånd.

11 For fra solens oppgang og til dens nedgang skal Mitt navn være stort blant folkeslagene. På hvert sted skal det ofres røkelse for Mitt navn, en ren offergave. For Mitt navn skal være stort blant folkeslagene, sier hærskarenes Herre.

12 Men dere vanhelliger det ved at dere sier: «Herrens bord er urent. Frukten på det og maten på det er bare å forakte.»

13 Dere sier: «Å, hvilket slit!» Og dere fny-ser av det, sier hærskarenes Herre. Dere kom-mer fram med det stjålne, det halte og det syke. Dette kommer dere fram med som offergave. Skulle Jeg være fornøyd med dette fra deres hånd? sier Herren.

14 Forbannet være den som går fram med list, den som blant sitt småfe har et hanndyr som han lover å ofre, men likevel ofrer til Herren det som har en feil. For Jeg er den store Kongen, sier hærskarenes Herre, og Mitt navn skal fryktes blant folkeslagene.

Kapittel 2

1 Og nå, prester, dette budet er til dere.

2 Hvis dere ikke vil høre, og hvis dere ikke vil legge dere dette på hjertet så dere gir Mitt navn ære, sier hærskarenes Herre, skal Jeg sende forbannelse over dere, og Jeg skal forbanne deres velsignelser. Ja, Jeg har forbannet dem allerede, fordi dere ikke la dere dette på hjertet.

3 Se, Jeg truer deres etterkommere og kaster avfall i ansiktet på dere, avfallet fra deres høytidsoffer. Dere skal bli båret bort sammen med det.

4 Da skal dere kjenne at Jeg har sendt dette budet til dere for at Min pakt med Levi skal stå ved lag, sier hærskarenes Herre.

5 Min pakt med ham var til liv og fred, og Jeg ga dette til ham for at han skulle frykte Meg. Så fryktet han Meg og hadde ærefrykt for Mitt navn.

6 Sannhetens lov var i hans munn, og det ble ikke funnet urett på hans lepper. Han vandret med Meg i fred og oppriktighet og fikk vendt mange bort fra misgjerning.

7 For en prests lepper skal holde fast på kunnskap, og folk skulle få søke loven fra hans munn. For han er hærskarenes Herres budbærer.

8 Men dere har vendt dere bort fra veien, og dere har fått mange til å falle ved loven. Dere har fordervet Levis pakt, sier hærskarenes Herre.

9 Derfor har Jeg også gjort dere foraktet og fornedret for hele folket, fordi dere ikke holder dere til Mine veier, men dere har gjort forskjell på folk for loven.

10 Har vi ikke alle én Far? Er det ikke Den ene Gud som har skapt oss? Hvorfor går vi da svikefullt fram mot hverandre ved å vanhellige våre fedres pakt?

11 Juda har gått fram med svik, og stygge-dom er utført i Israel og i Jerusalem. For Juda har vanhelliget Herrens helligdom som Han elsker: Han har giftet seg med en som dyrker en fremmed gud.

12 Herren skal utrydde ham fra Jakobs telt, den mannen som gjør dette, som er våken og kan svare, og som kommer med offergave til hærskarenes Herre!

13 Dette er det andre dere gjør: Dere dekker Herrens alter med tårer, med klage og gråt. Derfor vender Han seg ikke lenger til offergaven, og Han tar ikke imot den fra deres hånd med velbehag.

14 Likevel sier dere: «Hvorfor?» Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms kone, henne som du har vært utro mot, enda hun er din ektefelle og din kone ved ektepakten.

15 Men var det ikke én som gjorde dette og likevel ble bevart i ånden? Men hva søkte denne ene? Han søkte ætten etter Guds løfte. Men dere må vokte deres ånd! Og du må ikke være utro mot din ungdoms kone!

16 For Herren Israels Gud sier Han hater skilsmisse, for det dekker klærne med vold, sier hærskarenes Herre. Vokt derfor deres ånd, så dere ikke blir troløse.

17 Dere har trettet Herren med deres ord. Likevel sier dere: «Hvordan har vi trettet Ham?» Ved at dere sier: «Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, og Han har velbehag i slike.» Eller ved å si: «Hvor er Gud som dømmer?»

Kapittel 3

1 Se, Jeg sender Min budbærer, og han skal berede veien for Mitt ansikt. Herren som dere søker, skal brått komme til sitt tempel, paktens Engel, som dere med glede lengter etter. Se, Han kommer, sier hærskarenes Herre.

2 Men hvem kan holde ut den dagen Han kommer? Og hvem kan bli stående når Han viser seg? For Han er som smelterens ild og som vaskerens såpe.

3 Han skal sitte som smelteren og som den som renser sølv. Han skal rense Levis barn og lutre dem som gull og sølv, så de kan komme fram til Herren med offergave i rettferdighet.

4 Da skal Judas og Jerusalems offergave være til behag for Herren, som i de eldste dager, som i fordums år.

5 Jeg skal komme nær hos dere for å felle dom. Jeg skal være rask til å vitne mot trollmenn, mot ekteskapsbrytere, mot dem som sverger falskt, mot dem som holder lønnen tilbake for dagarbeideren, og som undertrykker enken og den farløse, som fordreier retten for den fremmede og ikke frykter Meg, sier hærskarenes Herre.

6 For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke. Derfor er det ikke gjort ende på dere, Jakobs barn.

7 Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra Mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til Meg, så skal Jeg vende om til dere, sier hærskarenes Herre. Men dere sier: «Hvordan skal vi vende om?»

8 Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: «Hva har vi ranet fra Deg?» Tienden og offergaven!

9 Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort!

10 Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.

11 Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes Herre.

12 Alle folkeslagene skal prise dere salige, for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre.

13 Deres ord har vært skarpe mot Meg, sier Herren. Likevel sier dere: «Hva har vi sagt mot Deg?»

14 Dere har sagt: «Det er nytteløst å tjene Gud. Hvilken vinning har vi hatt av å holde Hans befalinger og av å vandre som sørgen-de for hærskarenes Herres ansikt?

15 Så nå vil vi prise de overmodige salige, for de som gjør ugudelighet, blir bygd opp. De setter også Gud på prøve og slipper unna!»

16 De som frykter Herren, talte da med hverandre, og Herren lyttet og hørte på. Så ble en minnebok skrevet for Hans åsyn, for dem som frykter Herren og som grunner på Hans navn.

17 De skal være Mine, sier hærskarenes Herre, på den dagen Jeg gjør dem til Min skatt! Jeg skal spare dem, som en mann sparer sin egen sønn som tjener ham.

18 Da skal dere igjen kunne skjelne mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud, og den som ikke tjener Ham.

Kapittel 4

1 For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.

2 Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom i sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen.

3 Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.

4 Husk på loven til Moses, Min tjener, den som Jeg bød ham på Horeb for hele Israel, med lover og dommer.

5 Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann.