Bibelen Guds Ord

Paulus' brev til filipperne

Kapittel 1

1 Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere:

2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Takk og forbønn

3 Jeg takker min Gud hver gang jeg blir minnet om dere,

4 idet jeg alltid, i all min bønn, ber for dere alle med glede.

5 Jeg takker for deres samfunn i tjenesten for evangeliet, fra den første dag og helt til nå.

6 Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

7 Det er da også rett av meg å tenke slik om dere alle, for jeg har dere i mitt hjerte, ettersom dere alle deler samfunnet i nåden med meg, både når jeg bærer mine lenker og under forsvar og stadfestelse av evangeliet.

8 For Gud er mitt vitne på hvor inderlig jeg lengter etter dere alle med Jesu Kristi hjertelag.

9 Og dette ber jeg om, at kjærligheten deres stadig må bli rikere på erkjennelse og på all evne til å skjelne.

10 På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

11 og slik være fylt av rettferdighets frukter, de som kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og pris.

12 Men jeg vil dere skal vite, søsken, at det som hendte meg, har snarere vist seg å være til fremme for evangeliet,

13 for det er nå blitt tydelig for hele slottsvakten, og for alle de andre, at det er på grunn av Kristus jeg er i lenker.

14 Og de fleste av søsknene i Herren er blitt så fortrolige med lenkene mine at de nå er mye mer frimodige til å tale Ordet uten frykt.

15 Noen forkynner riktignok Kristus av misunnelse og stridslyst, men andre ut fra god vilje.

16 De førstnevnte forkynner Kristus ut fra ønsket om egennytte, ikke med et oppriktig sinn, og slik mener de å gi meg flere trengsler i tillegg til mine lenker.

17 Men de sistnevnte gjør det ut fra kjærlighet, for de vet at jeg er utvalgt til å forsvare evangeliet.

18 Hva da? Bare det at Kristus blir forkynt på enhver måte, enten det er med baktanke eller i sannhet. Og dette gleder jeg meg over, ja, jeg vil fremdeles glede meg.

19 For jeg vet at alt dette skal føre til at jeg blir fridd ut ved deres bønn og ved den hjelp som Jesu Kristi Ånd sørger for.

20 Slik er også min inderlige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men i all frimodighet, som alltid, skal Kristus også nå bli opphøyet ved min kropp, enten det skjer ved liv eller ved død.

21 For meg er livet Kristus, og døden en vinning.

22 Men dersom det å leve i kroppen gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge.

23 For jeg dras sterkt til begge deler. Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste.

24 Men å bli værende her i kroppen er likevel mer nødvendig for dere.

25 Og ettersom jeg er overbevist om dette, vet jeg at jeg skal leve og fortsette sammen med dere alle til deres framgang og glede i troen.

26 Slik er det for at deres ros for min skyld kan bli enda rikere i Jesus Kristus, når jeg igjen kommer til dere.

27 Men bare se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at enten jeg kommer og ser til dere eller er fraværende, så kan jeg høre det om dere, at dere står fast i én Ånd og at dere med én og samme sjel kjemper sammen for troen på evangeliet.

28 Og la dere ikke på noen måte skremme av deres motstandere. For dem er det et bevis på fortapelse, men for dere på frelse, og det fra Gud.

29 For det er gitt dere, på grunn av Kristus, ikke bare å tro på Ham, men også å lide for Hans skyld

30 og kjempe den samme kamp som dere så jeg kjempet, og som dere nå hører jeg fremdeles kjemper.

Kapittel 2

1 D erfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i Ånden, om det er noe hjertelag og barmhjertighet,

2 så gjør min glede fullstendig ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og vær ett i sjel og ha det samme sinn.

3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv.

4 Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gagner andre.

5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.

6 Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud,

7 men Han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet.

8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.

9 Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn,

10 for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden,

11 og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

12 Derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid på deres egen frelse med frykt og beven!

13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje.

14 Gjør alle ting uten klager og innvendinger,

15 slik at dere kan være ulastelige og rene, Guds uklanderlige barn midt i en vrang og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys i verden,

16 på den måten at dere holder fram Livets Ord, slik at jeg kan glede meg på Kristi dag over at jeg ikke løp forgjeves, eller at jeg arbeidet forgjeves.

17 Ja, og hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under ofringen og tjenesten for deres tro, er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle.

18 Av den samme grunn skal også dere være glade og glede dere sammen med meg.

19 Men jeg håper i Herren Jesus om kort tid å få sende Timoteus til dere, for at også jeg kan bli oppmuntret når jeg får vite hvordan dere har det.

20 Jeg har nemlig ingen andre med samme sinnelag, som så oppriktig vil vise omsorg for deres åndelige ve og vel.

21 For alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Kristus Jesus til.

22 Men dere kjenner hans prøvede troskap, at han tjente evangeliets sak sammen med meg, som en sønn hjelper sin far.

23 Derfor håper jeg å få sendt ham, så snart jeg ser hvordan det går med meg.

24 Men i Herren er jeg overbevist om at jeg også snart skal komme selv.

25 Likevel fant jeg det nødvendig å sende dere Epafroditus, min bror, medarbeider og kampfelle, han som var budbærer til dere og som tjente meg med det jeg hadde bruk for,

26 siden han lengtet etter dere alle og var bekymret fordi dere hadde hørt at han var syk.

27 For han var virkelig syk, nesten til døden. Men Gud hadde barmhjertighet med ham, og ikke bare med ham, men med meg også, så ikke jeg skulle få sorg på sorg.

28 Derfor ble jeg enda mer ivrig etter å sende ham, slik at dere kan glede dere når dere ser ham igjen, og jeg selv kan ha mindre bekymring.

29 Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og vis slike som ham ære,

30 for det var på grunn av gjerningen for Kristus han kom døden nær, uten å bekymre seg for sitt liv, for å sørge for det som manglet i deres tjeneste for meg.

Kapittel 3

1 For øvrig, mine søsken, gled dere i Herren! Å skrive det samme til dere igjen er ikke tungt for meg, og for dere gir det bare større visshet.

2 Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med sønder-skjæringen!

3 For det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i Ånden, roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til det menneskelige, .

4 selv om jeg også kunne sette min lit til det menneskelige. Hvis noen andre mener de kan sette sin lit til det de er som mennesker, kan jeg det enda mer:

5 Jeg er omskåret på den åttende dag, av Israels slekt, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, i forhold til loven en fariseer,

6 i nidkjærhet en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig.

7 Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld.

8 Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus

9 og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen,

10 for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død,

11 om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde.

12 Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg.

13 Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

14 Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus.

15 La oss altså, så mange som er modne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere.

16 Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag.

17 Søsken, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.

18 For, som jeg ofte har fortalt dere, og som jeg nå gråtende forteller dere igjen, mange vandrer som fiender av Kristi kors.

19 Deres mål er fortapelse, deres gud er buken, de setter sin ære i sin skam, og de tenker bare på de ting som hører jordelivet til.

20 Men vårt borgerskap er i Himmelen, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus.

21 Han skal forvandle vår forgjengelig-e kropp, så den blir likedannet med Hans herlighetskropp. Det skal Han gjøre ved den kraft som gjør Ham i stand til å underordne alle ting under seg selv.

Kapittel 4

1 Derfor, mine kjære og mine søsken som jeg lengter etter, min glede og min krone, stå fast i Herren, dere elskede.

2 Jeg formaner Evodia, og jeg formaner Syntyke til å ha det samme sinnelag i Herren.

3 Og jeg ber også deg inderlig, du trofaste medarbeider, om å hjelpe disse kvinnene som kjempet sammen med meg i arbeidet for evangeliet, sammen med Klemens og sammen med de andre av mine medarbeidere som har sine navn i Livets Bok.

4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

5 La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær.

6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.

7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

8 For øvrig, søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!

9 Alt det som dere lærte og tok imot og hørte og så hos meg, det skal dere gjøre. Og fredens Gud skal være med dere.

10 Jeg gledet meg stort i Herren over at deres omsorg for meg nå endelig har blomstret opp igjen. Selv om dere også viste omsorg før, hadde dere ikke anledning til å gjøre noe.

11 Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, for jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i.

12 Jeg vet hva det er å være fornedret, og jeg vet hva det er å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både å ha overflod og å lide nød.

13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.

14 Likevel har dere gjort rett i å ta del med meg i trengselen.

15 Også dere, filippere, vet at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere alene som hadde samfunn med meg på en slik måte at det ble ført regnskap over gitt og mottatt.

16 For til og med til Tessalonika sendte dere meg den hjelpen jeg hadde bruk for både én og to ganger.

17 Ikke så at jeg er opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig blir godskrevet deres eget regnskap.

18 Men nå har jeg alt, og jeg har også overflod. Jeg har i rikt mål, etter å ha mottatt fra Epafroditus de ting som ble sendt fra dere, en god duft, et kjærkomment offer, et offer til Guds behag.

19 Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.

20 Vår Gud og Far skal ha ære i all evighet! Amen.

21 Hils hver hellig i Kristus Jesus! Brødrene som er sammen med meg, hilser dere.

22 Alle de hellige hilser dere, men særlig de som hører til keiserens hus.

23 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.