Bibelen Guds Ord

Johannes' første brev

Kapittel 1

1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets Ord

2 – og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss –

3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Og vårt fellesskap er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus.

4 Og dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen.

5 Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke.

6 Hvis vi sier at vi har fellesskap med Ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.

7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.

8 Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.

10 Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans Ord er ikke i oss.

Kapittel 2

1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

2 Og Han er selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

3 På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud.

4 Den som sier: «Jeg har lært Ham å kjenne,» og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

5 Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham.

6 Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han vandret.

7 Søsken, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud, et som dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det Ordet som dere fikk høre fra begynnelsen .

8 Likevel skriver jeg et nytt bud til dere, som er sant i Ham og i dere, fordi mørket forsvinner og det sanne lyset skinner allerede.

9 Den som sier at han er i lyset og som hater sin bror, er i mørke inntil nå.

10 Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke noe i ham som fører til fall.

11 Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Og han vet ikke hvor han går, for mørket har forblindet hans øyne.

12 Jeg skriver til dere, barn, fordi syndene er dere tilgitt for Hans navns skyld.

13 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne Ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har lært Faderen å kjenne.

14 Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne Ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds Ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.

15 Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår Fars kjærlighet ikke i ham.

16 For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår Far, men av verden.

17 Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst. Men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid.

18 Dere barn! Det er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.

19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss.

20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.

21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten.

22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen.

23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.

24 La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Hvis det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.

25 Og dette er løftet som Han selv har gitt oss, det evige liv.

26 Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører dere vill.

27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn – så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere.

28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan ha frimodighet når Han åpenbares, og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans komme.

29 Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham.

Kapittel 3

1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham.

2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er.

3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

4 Hver den som lever i synd, gjør også lov-brudd, og synd er lovbrudd.

5 Og dere vet at Han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i Ham er det ikke synd.

6 Hver den som blir i Ham, synder ikke. Hver den som synder, har verken sett Ham eller kjent Ham.

7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.

8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger.

9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud.

10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

11 For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre,

12 ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.

13 Undre dere ikke, mine søsken, om verden hater dere.

14 Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden.

15 Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at Han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å gi våre liv for brødrene.

17 Men hver den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham?

18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.

19 Og på dette vet vi at vi er av sannheten og våre hjerter faller til ro innfor Ham.

20 For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt.

21 Elskede! Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.

22 Og hva vi enn ber om, det får vi fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.

23 Og dette er Hans bud: At vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han ga oss bud om.

24 Og den som holder Hans bud, blir i Ham, og Han blir i ham. Og på dette kjenner vi at Han blir i oss, av den Ånd som Han har gitt oss.

Kapittel 4

1 Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden.

2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.

3 Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.

4 Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er større enn han som er i verden.

5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører på dem.

6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

7 Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.

10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

11 Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.

12 Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss.

13 På dette kjenner vi at vi blir i Ham og Han i oss, for Han har gitt oss av sin Ånd.

14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som Verdens Frelser.

15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham og han i Gud.

16 Og vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

17 Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden.

18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.

19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.

20 Hvis noen sier: «Jeg elsker Gud» og hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett?

21 Og dette budet har vi fra Ham: At den som elsker Gud, skal også elske sin bror.

Kapittel 5

1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av Ham.

2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud.

3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.

4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro.

5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds Sønn?

6 Han er den som kom med vann og blod – Jesus Kristus. Ikke bare med vann, men med vann og blod. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten.

7 For det er tre som vitner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.

8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett.

9 Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, det som Han har vitnet om sin Sønn.

10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin Sønn.

11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn.

14 Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss.

15 Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.

16 Hvis noen ser sin bror falle i en synd som ikke er til døden, skal han be, og Han skal gi ham liv, om han er blant dem som faller i synd som ikke er til døden. Det finnes synd som fører til døden. Jeg sier ikke at han skal be for den.

17 All urettferdighet er synd, og det finnes synd som ikke er til døden.

18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke.

19 Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.

20 Vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, for at vi skal kjenne Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. Han er Den Sanne Gud og det evige livet.

21 Dere barn! Hold dere borte fra avgudene! Amen.