• Skapelse og/eller evolusjon - hva sier Bibelen? E-bok

Skapelse og/eller evolusjon - hva sier Bibelen? E-bok

Pris 199,00

Tilgjengelig som e-bok

ISBN:
9788230211755
År:
2014
Sider:
255
Forfatter:
Andreas Årikstad, Jogeir Lianes, Johan Samuel Årikstad-Nielsen
Ble jorden skapt på seks dager eller i løpet av millioner av år? Har Adam levd eller er han bare en mytisk figur oppfunnet av jødiske prester? Har livet utviklet seg fra encellede organismer til avanserte skapninger som aper og mennesker, eller er dyrene skapt «hvert etter sitt slag»?
I denne boken gir forfatterne veloverveide svar på disse og mange flere spørsmål. Men ikke nok med det: Forfatterne viser også ut fra Bibelen at spørsmålene langt fra er perifere i forhold til kristen tro og tenkning. Det får konsekvenser for hele teologien hva man tenker og tror om disse spørsmålene. Derfor er boken en «must read» for alle troende og tenkende mennesker.

«Denne boka kaster ljos over fordommane som altfor lenge har blokkert fornuftig veging av livets opphav og naturhistoria. Forfattarane har inntatt eit åpent og ærleg kristent synspunkt, utan å vri på Bibelen for å tilfredsstille politisk korrekte meiningar. Den enkle måten dei jamstiller Bibelen og forskningsresultat på, vil være lett forståeleg for dei som ikkje er spesialistar. Det vert likevel gitt grundige svar på mange tekniske spørsmål. Overraskande å finne ei slik lettlesen bok om eit så viktig tema.»
– Peter Klevberg, B.S., P.E., geoteknisk ingeniør – hydrogeolog

Forfattere:
ANDREAS ÅRIKSTAD, født 1980, gift og har fem barn.
Utdannelse: Cand. theol fra Menighetsfakultetet 2007.
Lektor, Universitetet i Agder 2011.
Bor i Kristiansand og jobber som Barne- og Ungdomsarbeider i Norsk Luthersk Misjonssamband (NML).

JOGEIR LIANES, født 1977, gift og har fire barn.
Utdannelse: Kristendom grunnfag – Fjellhaug Internasjonale Høgskole 1997. Bachelor of Arts – University of Northwestern 2000. Microsoft Certified Professional 2002. Bor i Oslo og jobber som selvstendig næringsdrivende dataingeniør.

JOHAN SAMUEL ÅRIKSTAD-NIELSEN, født 1986.
Utdannelse: Bachelor i Teologi og Misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 2009. Bor og jobber i Oslo.

JOHAN SAMUEL

ÅRIKSTAD-NIELSEN,

født 1986.

Utdannelse:

Bachelor i Teologi

og Misjon, Fjellhaug

Internasjonale

Høgskole, 2009.

Bor og jobber i Oslo.

«Denne boka kaster ljos over fordommane som altfor lenge har blokkert fornuftig veging av livets opphav og naturhistoria. Forfattarane har inntatt eit åpent og ærleg kristent synspunkt, utan å vri på Bibelen for å tilfredsstille politisk korrekte meiningar. Den enkle måten dei jamstiller Bibelen og forskningsresultat på, vil være lett forståeleg for dei som ikkje er spesialistar. Det vert likevel gitt grundige svar på mange tekniske spørsmål. Overraskande å finne ei slik lettlesen bok om eit så viktig tema.»
– Peter Klevberg, B.S., P.E., geoteknisk ingeniør – hydrogeolog


"Denne boka tek både evolusjonslæra og skapingslæra på alvor, som ho tek naturvitskapen og bibelsynet på alvor. Dessutan er ho lett skriva og godt pedagogisk tilrettelagt. Framstillinga er basert på eit bibelsyn som seier at alt i Bibelen er Guds ord og fullt truverdig. Det inneber også at Bibelen er historisk påliteleg og talar sant om det som vert sagt som har naturvitskaplege implikasjonar. (…)
Forfattarane gjer tydeleg og frimodig greie for sin egen ståstad, for sin vurdering og for sine konklusjonar. Dei gjer samstundes greie for dei premissane som ligg til grunn for og den argumentasjonen som vert ført for evolusjonslæra, både naturvitskapleg og filosofisk. Eg synest dei kjem godt ut av dette, og at dei har ein god kombinasjon av å vera saklege og offensive." 
– Johannes Kleppa, anmelder i Dagen 5.mai 2014.